Obchodné podmienky online eventov

1.Úvodné ustanovenia

Obsahom týchto obchodných podmienok a pravidiel je podrobný popis služieb poskytovaných organizátorom a špecifikácia zmluvného vzťahu medzi organizátorom a klientami (ďalej len klienti, TOP alebo účastníci), ktorí využívajú zoznamovacie služby.

Organizátor Zuzana Pravňanská - SLADKASUE (ďalej len organizátor) so sídlom: Hospodárska 36, 91701 Trnava,

IČO: 46592075, DIČ: 1046142295

Zapísané: OÚ Trnava, č.živ. registra 250-31882

Kontakt: + 421 (0)948 00 10 36, minutovestretnuti@gmail.com

je prevádzkovateľom internetových stránok www.minutove-stretnutia.sk (ďalej len webu), ktorý poskytuje zoznamovacie služby:

Zoznamovacie služby sú služby, ktorých účelom je zoznámiť účastníkov navzájom.

Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá využíva služby ako spotrebiteľ.

Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obč. zák."), zák. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 033/5512 689

033/5512 690

fax. č.: 033/5512 656

e-mail: tt@soi.sk

2.Podmienky a pravidlá registrácie

I. Podmienkou registrácie na webe www.minutove-stretnutia.sk je dosiahnutie veku 18 rokov a spôsobilosť k právnym úkonom.

II. Registrácia sa vykoná vyplnením registračného formulára a jeho odoslaním.

III. Klient ručí za správnosť všetkých údajov, ktoré uvádza v registračnom formulári. Organizátor nenesie a nepreberá zodpovednosť za ich pravdivosť.

IV. Podmienkou účasti na akcii Minútové stretnutia je riadna registrácia účastníka na webe a zaplatenie účastníckeho poplatku vopred.

3.Zľava na rýchle rande

  • 100% zľava - Garancia. Ak po stretnutí si TOP žena alebo TOP muž nevyberie žiadnu osobu opačného pohlavia, ďalšiu jednu akciu ako účastník má zdarma. Termín si vyberá sám, najneskôr do 6 mesiacov od termínu pôvodnej akcie.

  • zľava Refresh. Ak sa klient už v minulosti zúčastnil onine eventu ako účastník alebo TOP, nebude platiť základný poplatok, ale bude mu udelená zľava po požiadaní, resp. pri registrácií a jeho následnej kontrole. Táto zľava nie je automatická, treba o ňu požiadať, resp. nedá sa spätne vynútiť.

  • Zľavy a špeciálne akcie nemožno vzájomne kombinovať.

4.Registrácia a platba poplatku

I. Registráciou na tomto webe sa k ničomu nezaväzujete. Záväznou a platnou sa stáva až po úhrade účastníckeho poplatku.

II. Riadnou a záväznou registráciou sa myslí zaplatenie účastníckeho poplatku včas na účet organizátora a uvedenie náležitých informácií.

III. Platba musí byť pripísaná na účet najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu registrácie na akciu Minútové stretnutia online. Ak sa tak nestane, klientovi budú postupne zaslané: prvá a druhá upomienka o neúhrade.

IV. Ak nenastane úhrada ani potom, bude automaticky vyradený zo zoznamu na daný termín online eventu, o čom bude informovaný mailom.

V. Klient má záväzne rezervovanú účasť na zoznamovacej akcii, až keď príde k pripísaniu platby na účet organizátora. Účastník obdrží potvrdzujúci mail o pripísanej platbe, a tým aj potvrdenie o záväznej rezervácií do 48 hodín po pripísaní platby na účet organizátora.

VI. Uhradením platby vzniká zmluva medzi oganizátorom a registrovaným účastníkom. Predmetom tejto zmluvy je právo klienta zúčastniť sa na zoznamovacej akcii Minútové stretnutia online v termíne potvrdeného organizátorom.

5.Pravidlá o zrušení účasti klientom

I.Klient má právo svoju účasť na zoznamovacej akcii zrušiť zaslaním mailu na kontaktnú mailovú adresu minutovestretnutia@gmail.com

II. Klient má právo na vrátenie účastníckeho poplatku v plnej výške, ak svoju účasť zruší najneskôr 7 kalendárnych dní pred termínom konania zoznamovacej akcie, na ktorú sa prihlásil. Ak zrušenie prebehne v stanovenej dobe, klientovi bude vrátený účastnícky poplatok v najbližšej možnej dobe - spravidla do 3 pracovných dní - prevodom na jeho účet alebo má možnosť využiť tento poplatok na iný termín zoznamovacej akcie Minútové stretnutia, najneskôr do 3 mesiacov od zrušenia pôvodného termínu.

III. Klient, ktorý zruší účasť v rozsahu menej ako 7 kalendárnych dní pred zoznamovacou akciou, ale najneskôr 3 dni pred konaním akcie, nemá už nárok na vrátenie celého účastníckeho poplatku. V takomto prípade má možnosť využiť tento poplatok na iný termín zoznamovacej akcie Minútové stretnutia online, najneskôr do 3 mesiacov od zrušenia pôvodného termínu alebo vrátenie 50% z uhradeného účastníckeho poplatku.

IV. Klientovi prepadá zaplatený účastnícky poplatok, tj. nebude mu vrátený, ak zrušenie účasti nahlási v rozsahu menej ako 3 dni pred konaním akcie, na ktorú sa zaregistroval. To isté platí v prípade, že na akciu bola použitá garancia, akákoľvek zľava alebo darčekový poukaz. Ak klient nezruší účasť aspoň 3 dni pred konaním akcie, považuje sa garancia, zľava alebo darčekový poukaz za uplatnený a využitý.

6.Pravidlá o zrušení účasti organizátorom

I. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín konania stretnutia.

II. V prípade, že sa nepodarí naplniť kapacita online eventu minimálne 5 ľudí, alebo v iných výnimočných prípadoch, organizátor si vyhradzuje právo zrušiť ktorúkoľvek plánovanú zoznamovaciu akciu.

III. V týchto prípadoch majú účastníci právo na vrátenie účastníckeho poplatku v plnej výške alebo majú právo na rezerváciu iného termínu podľa vlastného výberu.

IV. Poplatok sa vracia na účet klienta. Poplatok sa vracia v nominálnej hodnote, v ktorej bol pripísaný na účet.

V. Klientovi, zrušením účasti organizátorom, nevzniká nárok na náhradu zliav alebo špeciálnych akcií.

VI. V prípade, že na zrušenú akciu bola použitá záruka(garancia), predlžuje sa záruka o 2 mesiace. Klientovi, ktorý uplatnil záruku, a teda na danú akciu nepoukázal žiadny poplatok, nenáleží za zrušenú akciu žiadna finančná náhrada.

7.Pravidlá o správaní behom akcie

I. Účasník sa nesmie správať a konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnou morálkou

II. Účastník sa zaväzuje, že behom akcie bude k ostatným účastníkom správať s rešpektom, bude dodržiavať pravidlá slušného správania, nebude používať hrubé, neslušné a urážlivé výrazy, nebude robiť sexuálne návrhy.

III. Účastník berie na vedomie, že nebude druhým účastníkom oznamovať, ani po nich vyžadovať, kontaktné údaje.

IV. Organizátor nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správanie ktoréhokoľvek účastníka pred zahájením akcie, počas jeho priebehu alebo po jeho skončení a to v akejkoľvek súvislosti s touto službou. Klient sa zaväzuje uhradiť organizátorovi škodu, ktorá by mu vznikla jeho zavinením.

8.Záruka (garancia)

I. Zárukou sa rozumie nárok účastníka na zoznamovaciu akciu zadarmo, v prípade, že si klient, ktorý je TOP žena alebo TOP muž, nikoho nevybral. To znamená, že nikto z online eventu ho nezaujal.

II. Táto záruka sa vzťahuje na všetkých platiacich klientov.

III. Záruku nemožno zmeniť v akomkoľvek prípade za finančnú náhradu.

IV. Záruka klientom nenáleží, ak sa na akciu nedostavia.

V. Záruka musí byť uplatnená najneskôr do 6 mesiacov od dátumu konania zoznamovacej akcie, ku ktorej sa vzťahuje.

9.Ochrana osobných údajov

I. Informácie o klientoch (účastníkoch) sú spracovávané v súlade so zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Klient odoslaním registračného formuláru, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze organizátora, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla/miesta podnikania organizátora alebo na email minutovestretnutia@gmail.com

III. Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje o klientovi neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou ostatných klientov, ktorí majú záujem o zoznámenie a za týmto účelom sa zúčastnili zoznamovacej akcie Minútové stretnutia online.

IV. Osobné údaje budú poskytnuté len po vzájomnej dohode v rozsahu: e-mailová adresa a meno. Ostatné informácie ako meno, adresa, telefónny kontakt nebudú poskytované. 

V. Klient dáva súhlas na uverejnenie svojich fotografií vytvorených na zoznamovacích akciách, ktoré budú uverejnené bez popisu a kontaktných informácií na tomto webe.

10.Odstúpenie od zmluvy

I. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je účastník, je upravené zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho(ďalej len "zák. o ochrane spotrebiteľa).

II. Účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, najneskôr do 7 dní pred zorganizovaním stretnutia. (viď. ods. 5 Pravidlá o zrušení účasti klientom)

III. Odstúpením účastníka od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

IV. Organizátor je povinný nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby.

V. Ak organizátor nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

11.Záverečné ustanovenia

I. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a upravovať webové stránky.

II. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok s okamžitou účinnosťou.

III. Organizátor nemôže žiadnemu klientovi, absolvujúcemu zoznamovaciu akciu Minútové stretnutia online zaručiť, že na tomto stretnutí nájde vhodného partnera.

Posledná zmena a úprava 18.2.2016